Zaznacz stronę

Zasoby Ziemi (bogactwa naturalne)

Zasoby (bogactwa) naturalne to wszystkie elementy środowiska naturalnego, które człowiek może pozyskać i użyć. Wszystkie materiały wykorzystywane przez ludzkość pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z Ziemi.

Pojęciem zasobów naturalnych obejmujemy:

  • materię nieożywioną – wszelkie substancje, w tym wodę, powietrze, minerały, skały, a także związki chemiczne i materiały wytwarzane przez organizmy żywe,
  • materię ożywioną – świat organizmów żywych wykorzystywanych przez człowieka, w tym zwłaszcza rośliny uprawne i przemysłowe, a także zwierzęta hodowlane,
  • energię – w tym promieniowanie słoneczne, energia wody i wiatru, a także energia geotermalna (pochodząca z wnętrza Ziemi).

Podstawowy podział zasobów

Opracowano różne klasyfikacje bogactw naturalnych, ale najczęściej jako podstawowy przyjmuje się podział zasobów na dwie główne kategorie:

  • zasoby odnawialne,
  • zasoby nieodnawialne.

Zasoby odnawialne

Zasoby (surowce) odnawialne to substancje, których ubytki są uzupełniane w krótkim czasie, zazwyczaj miesięcy lub lat, a także oraz energia, która nie ulega wyczerpaniu.

Do tej grupy zaliczamy między innymi:

  • energię Słońca, wody (w tym pływów) i wiatru,
  • wodę,
  • rośliny i zwierzęta.

Ciągła odbudowa zasobów odnawialnych nie oznacza, że możemy z nich korzystać bez wszelkich ograniczeń. Nadmierne pozyskiwanie wód podziemnych prowadzi do obniżenia ich zwierciadła i wyschnięcia cieków oraz studni. Eksploatacja biosfery może spowodować wymarcie gatunków kluczowych dla człowieka. Panele słoneczne nie mogą zająć całej powierzchni lądów.

Ze względu na ograniczenia w możliwości eksploatacji zasobów odnawialnych dzielone są one jeszcze na dwie kategorie:

  • zasoby stałe (nie możemy ich wyczerpać, niezależnie od intensywności ich użycia – na przykład energia pływów morskich – ale nadal jesteśmy ograniczeni technicznymi możliwościami wykorzystania tych surowców),
  • zasoby wyczerpywalne (ich eksploatacja może je pomniejszyć w sposób trwały – na przykład wody podziemne).

Zasoby nieodnawialne

Zasoby (surowce) nieodnawialne to substancje, których odtworzenie wymaga naturalnych procesów zachodzących w bardzo długim czasie (w porównaniu z życiem człowieka). Czas trwania tych procesów zazwyczaj liczony jest w tysiącach lub milionach lat. Niektóre z zasobów nieodnawialnych powstały dawno w przeszłości geologicznej i obecnie nie zachodzą procesy ich odnawiania (dotyczy to na przykład wstęgowych rud żelaza, tak zwanych BIF).

Biorąc pod uwagę perspektywę czasową, w której rozwijają się ludzkie cywilizacje, procesy odtwarzania zasobów nieodnawialnych są tak powolne, że nie rozszerzają w zauważalny sposób dostępnej nam puli surowców. Tylko odkrycie nieznanych jeszcze złóż, opracowanie nowych technologii ich eksploatacji, a także metod odzyskiwania (recyklingu) surowców może zwiększyć dostępność zasobów nieodnawialnych.

Do zasobów nieodnawialnych zaliczane są zwłaszcza niemal wszystkie surowce mineralne, czyli nieożywione, naturalne substancje pochodzenia nieorganicznego oraz organicznego; mają one różne stany skupienia, w tym stały (na przykład kruszce metali), ciekły (woda), a także gazowy (gaz ziemny).

Nadmierna eksploatacja zasobów odnawialnych może sprawić, że staną się one nieodnawialne. Tak dzieje się zwłaszcza w przypadku organizmów żywych, zwłaszcza zwierząt (wyginięcie gatunku sprawia, że staje się on zasobem nieodnawialnym, całkowicie wyczerpanym).

Szczegółowy podział zasobów

Poza podziałem z uwagi na dostępność (na odnawialne i nieodnawialne) zasoby klasyfikowane są również ze względu na ich zastosowanie (użyteczność). Najważniejsze grupy zasobów naturalnych to:

powietrze
woda
energia geotermalna
pływów morskich
słoneczna
wiatru
wody
surowce mineralne surowce energetyczne biomasa
bituminy (w tym ropa naftowa i gaz ziemny)
pierwiastki promieniotwórcze
torfy i węgle
surowce metaliczne kruszce metali żelaznych
kruszce metali kolorowych
metale szlachetne
metale lekkie
pierwiastki ziem rzadkich
surowce chemiczne
surowce skalne budowlane
ceramiczne i ogniotrwałe
specjalne
kamienie szlachetne

Wzrastające wykorzystanie zasobów Ziemi

W ostatnich latach (w drugiej połowie XX wieku, a zwłaszcza w początkach XXI wieku) zużycie zasobów naturalnych wzrastało szczególnie gwałtownie. Tylko częściowo miało to związek ze zwiększającą się liczbą ludności świata. Ważnym czynnikiem wydaje się być wzrost konsumpcji, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, których ludność nie zwiększa się znacząco, a także duże inwestycje w infrastrukturę w krajach, które dołączają do grona rozwiniętych.

Co więcej, wbrew przewidywaniom wzrost gospodarczy wykazuje bliską korelację z wzrostem zużycia zasobów, co oznacza, że rozwój gospodarek odbywa się głównie kosztem zasobów naturalnych, w tym przede wszystkim nieodnawialnych. Stawia to pod znakiem zapytania przyszłość cywilizacji opartej na coraz większej eksploatacji zasobów naszej planety.

Wzrost użycia zasobów Ziemi obrazuje poniższa infografika, wykorzystująca dane pochodzące z raportu IRP Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want.

Światowe wykorzystanie surowców naturalnych w latach 1970-2017.

Światowe wykorzystanie surowców naturalnych w latach 1970-2017.