Zaznacz stronę

Co to jest magma?

Magma to stopiona materia tworząca się w głębi Ziemi. Ta jej część, która wydostanie się na powierzchnię lub znajdzie w jej pobliżu nazywana jest lawą.

Zbiorniki magmy tworzą się w skorupie ziemskiej lub w płaszczu ziemskim na skutek stopienia skał. Aby doszło do przetopienia materii skalnej wymagana jest odpowiednio wysoka temperatura. Wiele zależy też od składu chemicznego skał (minerały topią się w różnych temperaturach), od ciśnienia działającego w głębi Ziemi, od obecności składników lotnych, przemieszczenia się skał w wyniku działania procesów tektonicznych, podgrzania na skutek rozpadu izotopów promieniotwórczych.

Wysokie temperatury (a czasami również ciśnienia) uzyskiwane są najczęściej na krawędzi kier litosfery, rzadziej w ich wnętrzu. To dlatego współczesne ogniska magmowe znajdują się przede wszystkim w strefach ryftów i subdukcji, czyli tam, gdzie tworzy się lub ulega niszczeniu skorupa oceaniczna. Ponieważ zjawiskom magmowym towarzyszy wulkanizm, więc miejsca, gdzie znajdują się ogniska magmowe możemy łatwo zidentyfikować obserwując mapę aktywnych wulkanów. Większość z nich znajduje się na krawędzi kier litosfery. Najbardziej znany wyjątek stanowią Hawaje.

Tak powstały karbońskie granitoidy Dolnego Śląska: komora magmowa oraz druzy i miarole (rys. Edyta Felcyn).

Rekonstrukcja jednej z podziemnych komór magmowych, w których 300 milionów lat temu powstawały karbońskie granitoidy Dolnego Śląska. W pustkach krystalizował kwarc oraz inne minerały, tworząc piękne geody i druzy (rys. Edyta Felcyn).

 

Potok lawowy wypływający z wulkanu na Hawajach - © nicolasdumeige - Fotolia.com.

Magma wydobywająca się na powierzchnię to lawa. Na zdjęciu potok lawowy na Hawajach – © nicolasdumeige – Fotolia.com.

Stopienie skał wymaga zróżnicowanych temperatur, ale generalnie co najmniej kilkuset stopni Celsjusza. Takie warunki nie zdarzają się na powierzchni Ziemi (jeśli pominąć katastrofy takie jak upadki dużych meteorytów i bolidów), dlatego też pełne przetopienie skał uzyskiwane jest tylko w podziemnych zbiornikach magmowych. Magma zawierająca krzemionkę (dwutlenek krzemu) może mieć temperatury w zakresie 600-1200 stopni Celsjusza. Magmy ubogie w krzemionkę bywają zazwyczaj gorętsze (do stopienia zbudowanego z krzemionki minerału kwarcu potrzebne są stosunkowo „niskie” temperatury, przynajmniej w porównaniu z innymi minerałami). Inne rodzaje magm powstają w jeszcze skrajniejszych warunkach. Przykładowo, wytopienie magmy kimberlitowej, z której tworzą się kimberlity znane z obecności diamentów, wymaga ciśnienia około 50 kilobarów, co można uzyskać na głębokościach do 200 kilometrów!

Skład tworzącej się magmy może być bardzo zróżnicowany – to dlatego powstające z niej skały magmowe są też bardzo różnorodne. Wiele zależy od miejsca w skorupie i płaszczu, gdzie topi się materia skalna:

 • magmy powstałe w płaszczu ziemskim są bardzo ubogie w krzemionkę (czyli inaczej są zasadowe i ultrazasadowe), stąd też tworzą się z nich skały magmowe pozbawione kwarcu,
 • magmy powstałe w obrębie skorupy kontynentalnej są bogate w krzemionkę (określamy je inaczej mianem kwaśnych),
 • magmy związane genetycznie ze skorupą oceaniczną zawierają niewiele krzemionki (skały tworzące się z takiego stopu nazywane są obojętnymi – pod względem zawartości dwutlenku krzemu znajdują się one pomiędzy skałami kwaśnymi a zasadowymi).

Przetopienie skał powoduje zmiany gęstości, a to z kolei prowadzi do zmiany położenia stopu skalnego w obrębie skorupy ziemskiej. W miejscu wytopienia pozostaje jedynie tak zwane rezyduum. Prowadzi to do zróżnicowania składu pierwotnej magmy, dzięki czemu z jednego ogniska magmowego mogą powstać różne skały.

Spadek temperatury stopu prowadzi do jego zastygania. Gdy proces ten zachodzi powoli (w skali setek tysięcy i milionów lat), wówczas mogą utworzyć się duże kryształy minerałów. Powstające kryształy mogą być usuwane ze stopu (na przykład poprzez opadanie na dno zbiornika magmowego; to jest tak zwana krystalizacja frakcjonalna) lub nadal wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającą je magmą (krystalizacja równowagowa).

Jeśli tworzące się kryształy będą kolejno usuwane ze stopu, to utworzą one charakterystyczny szereg minerałów krystalizujących w coraz niższych temperaturach, w wyniku powolnego ochładzania magmy. Kolejność krystalizacji określają tak zwane szeregi reakcyjne, nazywane często szeregami Bowena. W dużym uproszczeniu mają one następującą postać:

 1. oliwiny
 2. pirokseny
 3. amfibole (należąca do nich hornblenda)
 4. mika (biotyt)
 5. skalenie alkaliczne (czyli potasowo-sodowe)
 6. kwarc oraz muskowit (czyli mika)

oraz

 1. skalenie sodowo-wapniowe (inaczej plagioklazy) od odmian bogatych w wapń (pierwszą z nich jest anortyt, który zawiera ponad 90% glinokrzemianu wapnia) aż po odmiany bogate w sód (oligoklaz, który zawiera ponad 70% glinokrzemianu sodu)
 2. skalenie alkaliczne
 3. kwarc oraz muskowit (czyli mika).

Pierwszy element każdego szeregu krystalizuje na początku, ostatni – na końcu. W obu przypadkach po skaleniach alkalicznych może krystalizować jeszcze między innymi kwarc. Ponieważ zastyga on w najniższych temperaturach (poniżej 600 stopni Celsjusza), więc często nie ma on już miejsca, by uzyskać swoją poprawną postać (pokrój). Stąd też piękne kryształy kwarcu powstają głównie w pustkach, w których znajdowały się substancje lotne. W podłużnych szczelinach (druzach) mogą pojawić się szczotki krystaliczne – skupienia kryształów przyrośniętych do wspólnej podstawy i ustawionych równolegle. W skałach pozbawionych pustek (owalnych geod i podłużnych bądź nieregularnych druz) kwarc tworzy natomiast ziarna o zróżnicowanym kształcie.

Procesy pomagmowe

Po wykrystalizowaniu głównych skał magmowych pozostają gazowe i ciekłe resztki stopu magmowego. Często są one wzbogacone w rzadkie pierwiastki, z których mogą powstać bardzo nietypowe minerały lub złoża cennych surowców. Stąd też ostatnie etapy krystalizacji magmy są dla geologów szczególnie interesujące.

Z resztek magmy krystalizują kolejne minerały, pojawiające się w wyniku tak zwanych procesów pomagmowych, dzielonych z reguły na trzy główne etapy:

 1. etap pegmatytowy – zachodzi w temperaturach powyżej 575 st. C, przy udziale resztek magmy krzemianowej (czyli zawierającej duże ilości krzemionki – dwutlenku krzemu); w tym etapie powstają duże i efektowne kryształy pospolitych minerałów (zwłaszcza kwarcu, skaleni oraz łyszczyków), którym towarzyszą dużo rzadsze minerały; w etapie tym, a także częściowo w kolejnym, tworzą się skały określane mianem pegmatytów,
 2. etap pneumatolityczny – zachodzi w temperaturach około 400-600 st. C i przy udziale resztek pomagmowych uboższych w krzemionkę niż w przypadku etapu pegmatytowego; resztkami magmy są głównie pary, z których tworzą się zwłaszcza minerały należące do grupy halogenków, zawierające często rzadkie pierwiastki,
 3. etap hydrotermalny – zachodzi w najniższych temperaturach i związany jest w migracją w skałach roztworów, początkowo gorących, potem stopniowo stygnących; spadek temperatury prowadzi do krystalizacji kolejnych składników, a przemieszczanie się roztworów hydrotermalnych powoduje powstawanie żył minerałów; w ten sposób powstają złoża surowców mineralnych oraz żyły cennych odmian kwarcu i innych minerałów, nierzadko zaliczanych do kamieni szlachetnych.
Ametyst: szczotka ametystowa z Dolnego Śląska.

Szczotka ametystu (szlachetnej odmiany kwarcu) z Dolnego Śląska.