Zaznacz stronę

Paleogeografia Polski w kenozoiku

Mapy przedstawiają paleogeografię Polski w przeszłości geologicznej. Zaznaczono obszary lądowe, zalane morzem obszary sedymentacji lądowej-bagiennej, a także najważniejsze dyslokacje tektoniczne (uskoki i rowy).

Uwaga – zarysy linii brzegowej przedstawiono na mapie konturowej współczesnej Polski, bez uwzględnienia wędrówki kontynentów. Oznacza to, że obszary, które w danym momencie historii geologicznej nie były jeszcze przyłączone do dzisiejszej Europy, mogły się znajdować w dużej odległości od pozostałego terytorium naszego kraju. W skrajnych przypadkach tereny te mogły stanowić nawet części innych kontynentów.

Przykładowo: mezozoiczny i paleogeński zbiornik morski zalewający dzisiejsze Karpaty Zewnętrzne (Beskidy i Bieszczady) stanowił część oceanu Tetyda i był o wiele szerszy niż wrysowana na mapie odległość pomiędzy Krakowem a Zakopanem.

Rekonstrukcje zostały przygotowane na podstawie następujących źródeł:

  • Golonka, J., Oszczypko, N., Ślączka, A., 2000. Late Carboniferous-Neogene geodynamic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region and adjacent areas. Annales Societatis Geologorum Poloniae 70, 2, 107-136.
  • Stankowski, W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 185 str.

Mapy paleogeograficzne Polski

Środkowy miocen

Paleogeografia Polski - miocen środkowy.

Legenda: 1 – obszary sedymentacji lądowej, bagiennej; 2 – obszary, na których powstawały złoża węgla brunatnego, 3 – morze w zapadlisku przedkarpackim (Paratetyda).

Późny oligocen

Paleogeografia Polski - późny oligocen.

Legenda: – sedymentacja lądowa, bagienna; 2 – morze; 3 – uskoki i rowy tektoniczne.

Przełom środkowego i późnego oligocenu

Paleogeografia Polski - przełom środkowego i późnego oligocenu.

Legenda: 1 – morze; 2 – ląd.

Środkowy eocen (po transgresji morskiej)

Paleogeografia Polski - środkowy eocen.

Legenda: 1 – morze; 2 – ląd.

Późny paleocen

Paleogeografia Polski - późny paleocen.

Legenda: 1 – niewielkie zbiorniki śródlądowe, pozostałości dawnego kredowego morza; 2 – morze (Tetyda); 3 – ląd.

Paleocen (dan)

Paleogeografia Polski - wczesny paleocen.

Legenda: 1 – morze; 2 – ląd.