Edukacja przyrodnicza z dinozaurami w tle

Warsztaty organizowane w przedszkolach i szkołach

Edukacja przez zabawę

Aktywizujące metody nauczania; dzieci i młodzież samodzielnie zdobywają wiedzę za pomocą zabaw i eksperymentów oraz podejścia indukcyjnego.

Zgodne z podstawą programową

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, korzystania z narzędzi badacza, kształcenie kompetencji kluczowych.

Unikalne okazy, materiały dodatkowe

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem unikalnych okazów skał, minerałów i skamieniałości, a także podstawowych narzędzi badacza. Dodatkowe materiały dla nauczycieli i opiekunów grup, dostępne na zamkniętej stronie www.

Badania naukowe wykazują, że dzieci bawiące się blisko natury są bardziej aktywne fizycznie, bardziej uważne i skłonne do wymyślania własnych zabaw oraz lepiej przystosowane społecznie.*

Warsztaty organizowane przez Żywą Planetę budzą zainteresowanie przyrodą, zachęcają do prowadzenia naukowych eksperymentów, otwierają oczy dzieci na najbliższe otoczenie. Podczas każdych zajęć prowadzący pokazuje, jakie niecodzienne znaleziska znajdują się w zasięgu ręki: na spacerze do lasu, na wycieczce poza miasto.

*Nedovic, S., Morrissey, A.-M., 2013. Calm active and focused: Children’s responses to an organic outdoor learning environment. Learning Environ Res 16:281–295.

Cennik

Jedna grupa

250
 • Dla małych przedszkoli i szkół, kół zainteresowań, urodzinek oraz imprez
 • Zajęcia w placówce zapraszającej, na terenie Poznania i okolic
 • W przypadku placówek poza Poznaniem pojedyncze zajęcia również są możliwe, ale wymagają dostosowania terminu do prowadzącego
 • Bonus: dostęp do zamkniętej strony internetowej z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi

Dwie grupy

(cena za godzinę zajęć)
175
 • Dwie grupy dzieci i/lub młodzieży, zajęcia odbywają się jednego dnia
 • Jeden wybrany temat warsztatów
 • Zajęcia w placówce zapraszającej – w przypadku zajęć poza Poznaniem może być konieczne dostosowanie terminu do prowadzącego
 • Bonus: dostęp do zamkniętej strony internetowej z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi oraz pomocami wykorzystywanymi podczas zajęć

3-5 grup

(cena za godzinę zajęć)
125
 • Od trzech do pięciu grup dzieci lub młodzieży; wszystkie zajęcia tego samego dnia
 • Jeden wybrany temat warsztatów
 • Dla dużych przedszkoli, dla szkół
 • Bonus: dostęp do zamkniętej strony www z materiałami, pamiątki dla wszystkich uczestników lub duży plakat podsumowujący zajęcia dla każdej z grup

Sześć lub więcej grup zajęciowych

(cena za godzinę zajęć)
110
 • Sześć lub więcej grup zajęć
 • Zajęcia w całej Polsce, w placówce zapraszającej
 • Idealne dla dużych szkół i zespołów szkół
 • Poszerzona kolekcja okazów – zaproś do siebie muzeum geologiczne
 • Bonus: dostęp do zamkniętej strony www z materiałami, pamiątki dla wszystkich uczestników lub plakat związany z tematem zajęć

Zajęcia trwają 60 minut. Na życzenie placówki zapraszającej możliwe jest ich skrócenie do godziny lekcyjnej (45 minut).

Sugerowana liczba uczestników pojedynczych zajęć – 15 osób
Maksymalna możliwa liczba uczestników – 25 osób.
Wszyscy uczestnicy zajęć pracują samodzielnie lub w parach. Dlatego przeprowadzenie zajęć w liczniejszych grupach nie jest możliwe.

Prosimy, by w przypadku kilku godzin zajęć warsztaty odbywały się w jednej sali, aby ułatwić przygotowywanie okazów oraz stanowisk pracy.

Co nas wyróżnia?

Dostosowanie treści do zainteresowań dzieci
Zajęcia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy oraz kształcą kompetencje naukowo-techniczne, odwołując się do zagadnień uwielbianych przez dzieci: dinozaurów, skamieniałości, prehistorii, minerałów i kamieni szlachetnych. To jedyna okazja, by dotknąć i na własną rękę zbadać eksponaty oglądane zazwyczaj przez muzealną szybę. Zajęcia spodobają się zwłaszcza dzieciom, które interesują się:

 • minerałami i skamieniałościami,
 • dinozaurami i historią Ziemi,
 • przyrodą.
Autorskie scenariusze zajęć
Warsztaty stanowią unikalną okazję obejrzenia warsztatu pracy badacza. Wszystkie informacje przekazywane podczas zajęć są troskliwie sprawdzone pod kątem ich poprawności merytorycznej. Scenariusze zajęć zostały przygotowane przez:

 • paleontologa, doktora nauk o Ziemi, twórcy i redaktora serwisu Żywa Planeta – jednego z największych źródeł wiedzy o Ziemi w polskim Internecie (Paweł Wolniewicz)
 • metodyka z zakresu użycia gier w edukacji oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Weronika Górska-Wolniewicz).

Nauczanie to pasja Weroniki. Ziemia, jej historia i paleontologia to pasja Pawła. Razem tworzymy zgrany tandem, ucząc się i bawiąc wspólnie z dziećmi.

Dodatkowe materiały
Nie zostawiamy nauczycieli i wychowawców samych sobie. Przed i po zajęciach doradzamy, w jaki sposób można rozwijać dalej zainteresowania dzieci oraz odpowiadamy na ich pytania. Pomagamy oznaczać kolekcje skał i skamieniałości w szkołach. Dajemy dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych. Posiadamy wielką bazę wiedzy, której jedynie fragment udało nam się do tej pory udostępnić światu w serwisie Żywa Planeta.
Aktywny udział w zajęciach
Podczas zajęć dzieci i młodzież nie patrzą na prezentacje ani nie śledzą eksperymentów, ale stają się naukowcami, badając kolekcje cennych okazów i szukając naukowych odpowiedzi na pytania z nimi związane. Warsztaty uczą samodzielnego zdobywania informacji za pomocą podejścia indukcyjnego i narzędzi naukowca, a także pokazują, w jaki sposób należy pozyskiwać i krytycznie weryfikować wiedzę.

Aktualne tematy warsztatów

Znajomi dinozaurów

(przedszkole 4-5 lat – klasy IV-VI)

Opis: Dzieci poznają zwierzęta i rośliny, które żyły i rosły w czasach dinozaurów, w tym amonity, belemnity, jeżowce, ryby, gady, a także drzewa szpilkowe. Oglądają ich skamieniałości, próbując powiązać je z oglądanymi wcześniej rekonstrukcjami. Wykorzystują lupy w celu rozpoznania okazów i przypisania do odpowiednich grup. Odnajdują zwierzęta na plakacie przedstawiającym morze jurajskie. Szczególny nacisk położony jest na prezentację skamieniałości, które dzieci mogą same odnaleźć w okolicy ich miejsca zamieszkania.

Pomoce edukacyjne: skamieniałości (muszle, zęby i pancerze zwierząt jurajskich; skorupy jaj dinozaurów), karty z kolorowymi rekonstrukcjami, szkła powiększające.

Związek z podstawą programową:

 • Edukacja przedszkolna: dziecko nazywa rośliny i zwierzęta; dziecko klasyfikuje obiekty
 • Edukacja wczesnoszkolna: dziecko rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne
 • Klasy 4-6: uczeń posługuje się przyrządami ułatwiającymi obserwację przyrody

Skarby Ziemi

(przedszkole – gimnazjum)

Opis: Podczas zajęć dzieci mają możliwość obejrzenia, dotknięcia i przeprowadzenia prostych doświadczeń z użyciem skał i minerałów wykorzystywanych przez człowieka do produkcji przedmiotów codziennego użytku wykonanych ze szkła, metali oraz innych surowców naturalnych. Uczestnicy warsztatu obserwują skały reagujące na magnes, elektryzujące się, twarde i miękkie, lite i sypkie, rozpuszczające się w wodzie, o różnej gęstości. Posługują się wagą, magnesami, a także (na etapie szkolnym) prostym sprzętem laboratoryjnym. Miłośnicy dinozaurów mogą zobaczyć piasek, po którym chodziły jurajskie gady.

Pomoce edukacyjne: skały i minerały, lupy, magnesy, wagi, szkło laboratoryjne (plastik dla młodszych dzieci), zdjęcia i rysunki przedmiotów codziennego użytku wykonanych z oglądanych skał

Związek z podstawą programową:

 • Edukacja przedszkolna: dziecko klasyfikuje obiekty; obserwuje i przewiduje skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • Edukacja wczesnoszkolna: dziecko zna wpływ przyrody nieożywionej na życie człowieka: znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka; prowadzi proste obserwacje przyrodnicze; orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku
 • Klasy 4-6: uczeń rozpoznaje skały typowe dla miejsca zamieszkania, porównuje masy ciał o tej samej objętości, podaje przykłady zastosowania różnych substancji w przedmiotach codziennego użytku, odróżnia substancje kruche, sprężyste i plastyczne, podając przykłady wykonanych z nich przedmiotów

Linia życia

(przedszkole 4-5 lat – klasy IV-VI)

Opis: Uczestnicy zajęć dowiadują się, w jaki sposób pracują paleontolodzy poszukujący śladów życia w coraz starszych warstwach skalnych. Poznają zwierzęta, które żyły w minionych okresach geologicznych. Odkrywają skamieniałości ukryte w sztucznym profilu geologicznym, podążając od najmłodszych warstw aż do najstarszych i najgłębszych. Porządkują skamieniałości na linii czasu obejmującej dzieje Ziemi. Poznają historię rozwoju organizmów żywych. Oglądają prawdziwe skamieniałości wymarłych grup zwierząt i roślin, ustalając ich wiek i przypisując do organizmów znalezionych wcześniej w sztucznym profilu geologicznym.

Pomoce edukacyjne: sztuczny profil geologiczny zawierający uporządkowane stratygraficznie (to jest wiekowo) skamieniałości; kolorowe karty reprezentujące wymarłe grupy zwierząt i roślin; skamieniałości; szkła powiększające

Związek z podstawą programową:

 • Edukacja przedszkolna: dziecko współdziała w zabawach i w sytuacjach zadaniowych; klasyfikuje obiekty; rozwija swoją ciekawość i zainteresowanie otoczeniem
 • Edukacja wczesnoszkolna: uczeń rozpoznaje organizmy żyjące w wybranych ekosystemach, zapisuje i odczytuje liczby w zakresie 1000
 • Klasy 4-6: uczeń opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów do środowiska życia

Poszukiwacze skarbów

(przedszkole)

Opis: Młodzi poszukiwacze odkrywają skarby zagrzebane w piasku: kryształy, skały, skamieniałości oraz inne przedmioty. Próbują ustalić, dlaczego znalazły się one w ziemi, a także do czego mogą się przydać. Nazywają i grupują swoje znaleziska. Poznają zawody górnika, archeologa i geologa, oglądając zdjęcia i rysunki. Dowiadują się, że wiele przedmiotów codziennego użytku może powstać dzięki skarbom znalezionym w głębi naszej planety.

Pomoce edukacyjne: minerały, kryształy, skały i skamieniałości, małe zabawki, niewielkie przedmioty codziennego użytku, piasek kinetyczny, pojemnik na piasek, zdjęcia i rysunki przedstawiające pracę archeologa, górnika, geologa

Związek z podstawą programową:

 • Edukacja przedszkolna: dziecko współdziała w zabawach i w sytuacjach zadaniowych; klasyfikuje obiekty; rozwija swoją ciekawość i zainteresowanie otoczeniem

Skarby Ziemi 2

(szkoły ponadpodstawowe)

Opis: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nasze uzależnienie od zasobów nieodnawialnych było o wiele mniejsze niż obecnie. Szukamy odnawialnych źródeł energii, tymczasem niemal wszystkie produkowane aktualnie nowoczesne urządzenia elektroniczne (telefony, komputery) nie mogłyby istnieć, gdyby nie rzadkie metale, trudne do pozyskania i nie posiadające żadnych zamienników. Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, jakie pierwiastki ukryte są we współczesnych urządzeniach gospodarstwa domowego, oglądają minerały i skały, z których są one pozyskiwane, a także analizują mapy złóż surowców.

Warsztaty mają formę gry, w trakcie której uczniowie starają się zdobyć surowce niezbędne do produkcji wybranych urządzeń, uzmysławiając sobie jednocześnie istnienie globalnych powiązań i uzależnień związanych z wytwarzaniem przedmiotów, bez których nie wyobrażamy sobie życia; a także uświadamiając sobie zagrożenia gospodarcze i polityczne, przed którymi stanie wkrótce pokolenie dzisiejszej młodzieży.

Pomoce edukacyjne: okazy minerałów rudnych, skał, karty i plansze do gry, mapy tematyczne

Związek z podstawą programową:

 • Gimnazjum: analizuje treści map tematycznych, posługuje się symbolami pierwiastków, opisuje rodzaje skał wapiennych, wymienia surowce do produkcji wyrobów ceramicznych
 • Szkoły ponadgimnazjalne: 1) Zakres podstawowy: formułuje problemy wynikające z eksploatacji zasobów nieodnawialnych, podaje przykłady procesów globalizacji, przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii i podaje przykłady jego lokalizacji na świecie; 2) Zakres rozszerzony: opisuje skład skorupy ziemskiej oraz gospodarcze zastosowanie wybranych grup skał i minerałów, analizuje czynniki lokalizacji przemysłu, różnice ilościowe i jakościowe produkcji przemysłowej państw oraz strukturę importu/eksportu

Tajemnice kryształów

(klasy IV-VI SP – gimnazjum)

Opis: Zajęcia stanowią atrakcyjne wprowadzenie do tematyki związanej z bryłami oraz budową ciał stałych. Obserwując piękne, naturalne kryształy minerałów uczniowie rozróżniają graniastosłupy i ostrosłupy, porównując okazy oraz rysunki ich siatek. Składając własne modele odtwarzające kryształy istniejące w przyrodzie poznają budowę materii oraz wizualizują przestrzennie wybrane bryły.

Pomoce edukacyjne: kryształy minerałów (halit, fluoryt, gips, kalcyt, piryt), rysunki siatek reprezentujących bryły oraz układy krystalograficzne, zestawy do tworzenia własnych modeli brył i cząsteczek chemicznych

Związek z podstawą programową:

 • Klasy 4-6: uczeń rozpoznaje graniastosłupy proste, prostopadłościany i sześciany, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych; rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów; rysuje siatki prostopadłościanów; prezentuje za pomocą modelu drobinowego stany skupienia substancji
 • Gimnazjum: uczeń rysuje wzory strukturalne cząsteczek związków dwupierwiastkowych; analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów; analizuje budowę kryształów na przykładzie soli kamiennej

Nasz zespół

Paweł Wolniewicz

Paweł Wolniewicz

doktor nauk o Ziemi, paleontolog

Od dzieciństwa interesuje się minerałami i skamieniałościami. Pracuje z dziećmi i młodzieżą podczas warsztatów oraz spotkań w Muzeum Ziemi UAM w Poznaniu. Był wykładowcą Polskiej Akademii Dzieci, publikuje artykuły w Geografii w Szkole, jest głównym redaktorem serwisu Żywa Planeta, poświęconego naukom o Ziemi.

Weronika Górska-Wolniewicz

Weronika Górska-Wolniewicz

Metodyk z zakresu użycia gier w edukacji, hispanistka oraz instruktorka i choreograf stepu amerykańskiego

Zapalona organizatorka imprez edukacyjnych dla dzieci. Koordynatorka oddziału Polskiej Akademii Dzieci (PAD), przygotowywała również międzynarodową konferencję PAD. Prowadzi szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli; między innymi w Montessori Mountain Schools. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Interesuje się przyszłością systemu edukacji, należy do grupy SuperBelfrów.

Moja rodzina miała okazję poznać pana Pawła w Muzeum Ziemi na Morasku. W tym czasie mój syn przechodził fascynację meteorytami. Zwróciłam się z prośbą dołączenia naszej trójki do grupy zorganizowanej podczas zwiedzania. Napisałam dlaczego nam zależy na tym spotkaniu. Pan Paweł nie dość, że zorganizował nam spotkanie indywidualne, opowiedział wszystko co mógł i na ile pozwolił czas, był niezwykle miły i pomocny. Byliśmy z mężem pod ogromnym wrażeniem jego zaangażowania, widocznej miłości do tego czym się zajmuje. Bardzo chętnie weźmiemy udział w każdym projekcie jaki przygotuje. Niesamowity człowiek.

Opinia mamy obecnej na zajęciach w Muzeum Ziemi w Poznaniu

(źródło: Facebook)

Skontaktuj się z nami, dowiedz się więcej lub zaproś nas

Napisz na adres zajecia@zywaplaneta.pl lub zadzwoń na numer 693-813-462. Bezpośredni kontakt do prowadzącego zajęcia: p.wolniewicz@zywaplaneta.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego

10 + 11 =