Polska w przeszłości geologicznej

Wystawa w Pracowni Muzeum Ziemi WNGiG UAM w Poznaniu

Postery, które można obejrzeć na wystawie znajdującej się w Muzeum Ziemi UAM w Poznaniu, poświęconej historii geologicznej Polski oraz jej śladom zachowanym w kamieniach dekoracyjnych w zabytkach Poznania.

Na wystawie, oprócz plakatów, prezentowane są minerały, skały i skamieniałości, które są pamiątkami po wszystkich przedstawionych tutaj wydarzeniach. To łącznie ponad sto pięknych okazów.

Informacje o muzeum i godzinach otwarcia ekspozycji znajdują się na stronie domowej Pracowni Muzeum Ziemi UAM.

Europa 420 milionów lat temu (sylur)

W sylurze teren dzisiejszej Polski zalany był głębokim morzem. Natomiast w rejonie Skandynawii znajdowało się ciepłe, płytkie morze, w którym żyły liczne koralowce. Ich skamieniałości można dzisiaj znaleźć na terenie naszego kraju. Przyniósł je do nas lądolód plejstoceński.

Polska 375 milionów lat temu (dewon)

W dewonie terytorium dzisiejszej Polski znajdowało się w pobliżu równika, na półkuli południowej, i pokryte było płytkim morzem. Żyły w nim liczne zwierzęta osiadłe, tworzące struktury podobne do dzisiejszych raf.

Polska 325 milionów lat temu (karbon)

Kolizje wędrujących kontynentów doprowadziły do ustąpienia morza z terenu dzisiejszej Polski. W dolinach rzecznych rosły równikowe lasy. Szczątki roślinne dały początek ogromnym złożom węgla kamiennego.

Z kolizjami kontynentów związane było wypiętrzeniem wysokich gór, znajdujących się w rejonie dzisiejszego Dolnego Śląska. Głęboko pod ziemią skały ulegały przetopieniu, a po ostygnięciu powstały z nich granitoidy, które dzisiaj możemy oglądać między innymi w Karkonoszach i w Tatrach.

Polska 280 milionów lat temu (wczesny perm)

Teren dzisiejszej Polski nie był w permie przyjaznym miejscem. Klimat był suchy, pojawiły się liczne wulkany oraz rozległe pustynie.

Z silną działalnością wulkaniczną i pojawieniem się gorących źródeł oraz wyziewów wulkanicznych związane było powstawanie pięknych kamieni ozdobnych – przede wszystkim agatów oraz geod kwarcowych. Są one dzisiaj znajdowane na Dolnym Śląsku i w okolicach Krakowa.

Polska 260 milionów lat temu (późny perm)

Wysokie góry, które powstały w karbonie, zostały niemal zupełnie zrównane w wyniku działania procesów wietrzenia i erozji. Na teren dzisiejszej Polski wkroczyło morze cechsztyńskie.

Klimat był gorący i suchy, zbiornik morski szybko parował, a z jego wód wytrącały się sole, gipsy oraz dolomity. Niemal na całym obszarze zajmowanym przez morze cechsztyńskie znajdują się dzisiaj pod powierzchnią ziemi złoża permskiej soli kamiennej.

Polska 160 milionów lat temu (jura)

Po starych, karbońskich górach nie pozostał już w jurze żaden ślad. Niemal całe terytorium Polski pokryte było morzem, miejscami głębokim. Żyły z nim amonity, belemnity oraz gąbki.

Polska 90 milionów lat temu (kreda)

Niemal całe terytorium Polski pokryte było wodami morskimi. Poziom wód wszechoceanu był ponad sto metrów wyższy niż obecnie.

Ślady historii geologicznej w zabytkach Poznania

Pamiątki tej historii można znaleźć zwiedzając zabytki Poznania. Są nimi skały i skamieniałości widoczne w posadzkach, na ścianach i w elewacjach wielu budynków. Te elementy architektoniczne wykonane zostały z kamieni dekoracyjnych, które powstały podczas opisanych tutaj wydarzeń.

Projekt jest finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr 36/UD/SKILLS/2014 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KL EFS.